İngilizcede zamanlar

İngilizce dilbilgisinde zaman yapıları; simple (basit), perfect (bitmiş, tamamlanmış[1]) ve progressive/continuous (sürekli) olmak üzere başlıca üç grupta toplanır. Bunun yanı sıra İngilizcede zamanlar, anlamlarına göre "geçmiş zamanlar", "şimdiki zamanlar" ve "gelecek zamanlar" şeklinde farklı gruplara ayrılabilir; zira İngilizcede cümleye belirli bir zaman anlamı kazandırmak için farklı zaman yapıları kullanılabilir.

"Tense" ve "aspect"

İngilizcede zamanlar tanımlanırken tense ve aspect kavramları kullanılır. Tense fiilin belirli bir zamandaki fiziksel yapısını belirtirken, aspect eylem veya olayın hangi zamanda gerçekleştiğini ifade eder.[2] İngilizcede "past" (geçmiş) ve "present" (şimdi) olmak üzere iki adet tense vardır.[2]

"Simple" yapılar

Simple (basit) zamanlı cümle yapılarında fiillerin birinci (temel) halleri kullanılır. İsim cümlelerinde ise yardımcı fiiller (auxiliary verbs) kullanılır.

NOT: Present progressive ve present simple gibi bazı diğer yapılar da cümleye gelecek zaman anlamı katmak için kullanılabilir.

"Perfect" yapılar

"Perfect" yapılar Türkçeye bazen "kusursuz" şeklinde tercüme edilmekle birlikte burada perfect sözcüğü Latince dilbilgisindeki "perfectus" (tamamlanmak, bitmek) kavramından gelir.[1] Bununla birlikte Latince ve İngilizce perfect yapılar arasında önemli farklılıklar vardır. Bu yapılarda have ve has yardımcı filleri, fiillerin past participle (üçüncü) halleri ile birlikte kullanılır.

"Progressive" yapılar

"Progressive" veya "continuous" yapılar, eylemin süreklilik arzettiğini bildirir. Fiilden sonra "-ing" eki gelir.

Simple Continues Perfect Perfect Continues
Active voice 1) Present simple
to do+invinitive
They sometimes translate english
articles at home.
1) Present continues
to be +PI
I am translating
the article now.
1) Present perfect
have +PII
1) Perfect continues Tense
2)Past Simple
I translated
the article last week.
2)Past Continues
was/were +PI
I was translating
the article yesterday o 6 o'clock.
2)Past Perfect
They would had carried out necessary experiment last week.
2) Present Perfect
Continues
3) Future Simple
I will translate
the article tomorrow.
3) Future Continues 3) Future Perfect 3) Future Perfect
Continues
4) Future in the Past 4) Future in the Continues 4) Future in the Perfect 4) Future in the Past
Perfect Continues
Passive voice 1) Present Simple
am/is/are +PII
Rayon is a manufactured.
1) Present Continues 1) Present Perfect ----------
2) Past Simple
It's time he was put to school
2) Past Continues
am/is/are being+PII
That building being built now.
2) Past Perfect ---------
3) Future Simple -------------- 3) Future Perfect -------------------
4) Future in the Past ---------- 4) Future in the Perfect ----------

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.