Ayn (harf)

İbranice harf için bkz: Ayin (harf)

Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi.

İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî harflerdendir.

Arap Alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
(ء Hemze)

Yazılış

Ayn harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.

Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık

ـع ـعـ عـ ع‎ ʿ ʕ

Mahreç - Fonetik

Ayn sesi, ses telleri sıkıştırılarak gırtlaktan çıkarılır. Kalın bir sestir. ع sesi Elif (hemze) sesinden tamamen farklıdır. Karıştırmamak gerekir.

Arapçada’ki Ayın (ع) gırtlaksı bir ses olup, kesinlikle sessiz bir harftir. Türkçede bu ses yoktur. Yeryüzündeki bazı dillerde Ayın'a benzer sesler Ă ile gösterilir. Arapçanın latinizasyonunda da bu harf kullanılır. Örneğin: Ăyan, Ărab, Ăsker... Türkçede ise daha çok Arapça'dan gelen sözcüklerde kesme işareti ile kullanılır. Örneğin: Măruf (Ma'ruf). İran'da kullanılan Azerice'de Arapça kökenli kelimelerde sıklıkla rastlanır ve telafuz edilir.

Kısaltma İmi ile gösterim

Kısaltma İmi ( ˘ ) harflerin kısa bir söyleyiş kazandırılarak telafuzlarını sağlar. Sesli harflerde bu kısalık ancak gırtlaksı sesler çıkarmakla mümkündür. Bu nedenle sesli harflerde gırtlaksı sesleri temsil eden bir işaret haline gelmiştir. Çok hızlı ve kısa olarak söylenen Ă-aa, Ĭ-ıh, Hă!, Hĕ!, Hĭ!, Ăh... gibi ünlemler bu kısalığı anlamak için örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bu sesli harfler Arapçadaki gırtlaktan çıkarılan Ayın (ع) harfinin türevleri (çekimli/harekeli biçimleri) olduğu için gırtlaksı harfleri göstermek için de kullanılır. Örneğin: Ĭlm (İlim)...

Türkçede Kısaltma İmi özellikle el yazısında İnceltme İmi ile karışma ihtimali nedeniyle sesli harflerde tercih edilmemiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.