Almanya Cumhurbaşkanı

Almanya Federal Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Bundespräsident
der Bundesrepublik Deutschland

Federal Cumhurbaşkanlığı Forsu
Almanya Federal Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı
Görevdeki
Joachim Gauck

18 Mart 2012'den beri
Birim Almanya Federal Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı
Resmi ikamet Bellevue Sarayı, Berlin
Hammerschmidt Köşkü, Bonn
Atadığı
  • Federal Şansölye
  • Federal bakanlar
  • Federal hâkimler
  • Federal memurlar
  • Subay ve astsubaylar
Görev süresi 5 yıl, en fazla iki dönem
Açılışı yapan Friedrich Ebert (Weimar Cumhuriyeti)
Theodor Heuss (Federal Cumhuriyet)
Oluşum 11 Şubat 1919 (Weimar Cumhuriyeti)
12 Eylül 1949 (Federal Cumhuriyet)
Vekil Federal Konsey Başkanı
Websitesi bundespraesident.de

Almanya Federal Cumhurbaşkanı ya da resmî tam adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı[1][2] (Almanca: Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland), Almanya Federal Cumhuriyeti devletinin başıdır.

Federal Kongre tarafından beş yıllık bir dönem için seçilen Federal Cumhurbaşkanı, Almanya devletini uluslararası alanda temsil eder. 18 Mart 2012 tarihinden beri Federal Cumhurbaşkanlığı görevini Joachim Gauck yürütmektedir.

Seçimi

Federal Cumhurbaşkanı, Federal Kongre tarafından, 40 yaşını doldurmuş ve Federal Meclis seçimlerinde oy hakkı bulunan Alman vatandaşı adaylar arasından, görüşmesiz olarak seçilir. Beş yıllık görev süresi dolan Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus yeniden seçilebilir.

Federal Kongre, yalnızca Federal Cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanır ve Federal Meclis üyelerinin tamamı ile eyalet parlamentolarından seçilecek aynı sayıda üyeden oluşur. Kongre, Federal Cumhurbaşkanının görev süresi sona ermeden en geç otuz gün önce veya Cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan görevinden ayrılması halinde bu tarihten en geç otuz gün sonra Federal Meclis Başkanının çağrısıyla toplanır.[1]

Görev ve yetkileri

Federal Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak devleti uluslararası alanda devleti temsil eder, kanunları onaylar, hükümeti ve federal görevlileri atar, meclisi fesheder, özel af yetkisini kullanır.[1]

Federal Şansölyenin atanması

Federal Cumhurbaşkanı, Federal Şansölye seçilmesi için adaylardan birini Meclise önerir. Milletvekillerinin oylarının çoğunluğunu alan adayı Federal Şansölye atar ve Şansölyenin Federal Meclisten güvensizlik oyu alması durumunda onu görevden azleder.

Federal bakanların atanması

Federal Cumhurbaşkanı, Federal Şansölyenin önerisiyle federal bakanları atar ve görevden alır.

Uluslararası temsil yetkisi

Federal Cumhurbaşkanı, Anayasa'ya göre uluslararası alanda devleti temsil yetkisine sahiptir. Bu vasıfla, yabancı devletlerle Almanya adına antlaşmalar imzalar; elçileri ve itimatnamelerini kabul eder. Devletin siyasal ilişkilerini düzenleyen veya federal yasamayla ilgili olan antlaşmalar, federal yasaları kabule yetkili organların, federal bir yasayla onayını veya iştirakini gerektirir.

Kanunların onaylanması

Federal Cumhurbaşkanı, Anayasa hükümlerine göre kabul edilen kanunları imzalayarak onaylar. Bu kanunlar Federal Resmî Gazete'de yayımlanarak ilan edilir.

Federal memurların ve subayların atanması

Federal Cumhurbaşkanı, aksine bir yasa hükmü olmadıkça federal hâkimleri, federal memurları ve subaylarla astsubayları atar ve görevden alır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini başka makamlara devredebilir.

Federal Meclisin feshi

Federal Şansölye nitelikli çoğunlukla değil de salt çoğunlukla seçilmişse, Federal Cumhurbaşkanı seçilen Federal Şansölyeyi atama ya da Federal Meclisi feshetme hakkına sahiptir.

Anayasa'nın altmış sekizinci maddesine göre Federal Şansölyenin kendisine güvenoyu verilmesi hakkındaki önergesi, Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla kabul edilmemişse, Federal Cumhurbaşkanı, Şansölyenin önerisi üzerine, 21 gün içinde Federal Meclisi feshedebilir. Federal Meclisin, milletvekillerinin çoğunluğuyla yeni bir Federal Şansölyeyi seçmesi durumunda fesih hakkı düşer.

Yasama tıkanıklığı ilanı

Federal Meclis, Anayasa'nın altmış sekizinci maddesinde yazılan halde feshedilmiyorsa; Federal Cumhurbaşkanı, Federal Hükümetin istemi ve Federal Konseyin onayıyla; Federal Hükümet tarafından ivedi olarak nitelendirilmiş olunmasına rağmen Federal Meclis tarafından reddedilen bir yasa tasarısı hakkında yasama tıkanıklığını ilan edebilir. Yasama tıkanıklığı ilanına rağmen, Federal Meclis, yasa tasarısını yeniden reddediyor veya Federal Hükümetçe kabul edilemez bir içerikle kabul ediyorsa, yasa Federal Konseyin onayı üzere kabul edilmiş sayılır.

Özel af yetkisi

Federal Cumhurbaşkanı, münferit hallerde devlet adına özel af hakkını kullanır. Bu yetki başka makamlara da devredilebilir.

Cumhurbaşkanlığıyla uyuşmayan haller

Federal Cumhurbaşkanı, federal devletin veya bir eyaletin hükümetine ya da yasama ile görevli bir organına üye olamaz; hiçbir ücretli görevi, sanat veya mesleği icra edemez ve kâr gayesi güden bir işletmenin ne yönetimine ne de denetim kuruluna katılamaz.[1]

Cumhurbaşkanlığı andı

Federal Cumhurbaşkanı, görevine başlarken, Federal Meclis ve Federal Konsey üyelerinin önünde şu şekilde ant içer:

Gücümü Alman ulusunun mutluluğuna adayacağıma, onun refahını arttıracağıma, ona gelebilecek zararları önleyeceğime, Anayasa'ya ve federal yasalara saygı gösterip, onları savunacağıma, yükümlülüklerimi titizlikle yerine getireceğime ve herkese karşı adaletli davranacağıma ant içerim.

Tanrı, yardımcım olsun!

Ant, dini bir ifade kullanılmaksızın da içilebilir.[1]

Federal Cumhurbaşkanına vekalet

Federal Cumhurbaşkanının bir engeli çıkması veya Federal Cumhurbaşkanlığı makamının süresinden önce boş kalması halinde, Cumhurbaşkanına Federal Konsey Başkanı vekalet eder.[1]

Karar ve işlemlerinin tasdiki

Federal Cumhurbaşkanının karar ve işlemlerinin geçerli olabilmeleri için, Federal Başbakan veya ilgili federal bakan tarafından tasdiken imzalanmaları gerekir. Federal Başbakanın atanması ve görevden azli ile Federal Meclisin feshi bu Anayasa hükmünün dışındadır.[1]

Görev yapan Federal Cumhurbaşkanları

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 "FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ANAYASASI". Federal Resmî Gazete. 23 Mayıs 1949. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151123045858/http://www.adalet.gov.tr:80/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/08-ALMANYA%20209-276.pdf. Erişim tarihi: 2 Ekim 2016.
  2. "Amtliche Bezeichnungen des Bundespräsidenten und der Bundesregierung - Türkisch" (Türkçe). Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı. 19 Aralık 2013. http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/373700/publicationFile/187834/Tuerkisch.pdf. Erişim tarihi: 6 Ocak 2017.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.